Geamendeerde begroting 2019-2022

Overige Programmaplan

5 OVERIG PROGRAMMAPLAN

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de overhead in het overzicht baten en lasten tot uitdrukking komt. Inde FINANCIËLE BEGROTING wordt een meerjarig overzicht van baten en lasten op het niveau van de programma’s en overzichten gepresenteerd.

Hierin zijn de volgende overzichten opgenomen:

  • lastenontwikkeling van een gemiddelde woning;
  • algemene dekkingsmiddelen;
  • kosten van overhead;
  • bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
  • bedrag voor onvoorzien.

Overzicht lastenontwikkeling gemiddelde woning

Overzicht lastenontwikkeling gemiddelde woning Gemeente Arnhem 2019 ten opzichte van 2018

2018

2019

% Lasten-ontwikkeling

Onroerend zaakbelasting

€ 338

€ 338

0,0%

Rioolheffing

€ 169

€ 172

1,5%

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

€ 244

€ 245

0,5%

Totaal

751

755

0,50%

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

2019

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Treasury

-963

2.112

3.075

OZB-woningen

-4.480

27.151

31.631

OZB niet-woningen

0

28.349

28.349

Belastingen overig

-5

381

386

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

395.238

395.238

Totaal

-5.448

453.230

458.678

Overzicht van de kosten van overhead

Overhead

2019

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Overhead

-80.749

33.583

114.331

Totaal

-80.749

33.583

114.331

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Heffing VPB

2019

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

-600

0

600

Totaal

-600

0

600

Bedrag voor onvoorzien

Onvoorzien

2019

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

-272

0

272

Totaal

-272

0

272