Geamendeerde begroting 2019-2022

Financieel kader

De meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 is de eerste van deze nieuwe bestuursperiode. Ze bevat veel nieuws, maar toont tegelijk ook de nodige continuïteit. Financieel gezien heeft de zich in gang gezette trend van economische verbetering doorgezet. De financiële effecten van het Regeerakkoord 'vertrouwen in de toekomst' hebben voor Arnhem geresulteerd in een gunstiger financiële positie.

In het Regeerakkoord staan veel doelstellingen die in samenwerking met medeoverheden behaald moeten worden. De gevolgen van de klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de toenemende problematische schulden en het behoud van de leefbaarheid in de stad zijn belangrijke opgaven in het Interbestuurlijk Programma (IBP), maar waar ook in het Coalitieakkoord en met deze begroting fors op wordt ingezet. Het zijn opgaven die zich niet beperken tot de grenzen van een gemeente of regio of een bepaald beleidsterrein. Er moet hiervoor worden samengewerkt met andere overheden, partners en inwoners.
Hierbij zal zeker ook gekeken worden naar de ervaringen opgedaan met burgerparticipatie door Van Wijken Weten.