Geamendeerde begroting 2019-2022

Algemeen Wijken

De diverse taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en die op wijkniveau plaatsvinden, zijn opgenomen in de volgende 8 wijkprogramma’s (bundeling van logisch samenhangende wijken):

W1   Wijkprogramma Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek (CSA)
  Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek

W2   Wijkprogramma Noordwest
  Burgemeesterswijk, Hoogkamp, Transvaal, Heijenoord, Lombok, Klarendal, Klingelbeek e.o,    Schaarsbergen e.o, Sint Marten en Sonsbeekkwartier.

W3   Wijkprogramma Noordoost
  Alteveer, Cranevelt, Geitenkamp, Monnikenhuizen, Velperweg e.o.

W4   Wijkprogramma Presikhaaf
  Presikhaaf West en Presikhaaf Oost

W5   Wijkprogramma Malburgen
  Malburgen West, Malburgen Oost/Noord, Malburgen Oost/Zuid, waaronder Het Duifje en    Immerloo.

W6   Wijkprogramma Schuytgraaf/Elderveld
  Schuytgraaf en Elderveld

W7   Wijkprogramma De Laar/Elden
  De Laar en Elden

W8   Wijkprogramma Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg (RKV)
  Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg/Holthuizen

Wijkprogramma's
In dit hoofdstuk worden speerpunten van de wijkprogramma's toegelicht. Het Coalitieakkoord zet Van Wijken Weten onverkort door. Sinds 2017 zijn acht wijkprogramma's ingesteld. De 24 wijken zijn geclusterd in acht gebieden. De wijken kunnen zelf invloed uitoefenen om de beschikbare middelen zo in te zetten dat deze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wijk. In de wijkprogramma's zijn ook de beschikbare budgetten op wijkniveau opgenomen. Binnen de wijken wordt daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelen van de veranderopgaven en stedelijke programma's. Of dat nu klimaat is, Inclusie, veiligheid of economie.
De wijkprogramma's bestaan uit de opgaven zoals die uit de wijken worden opgehaald. In de wijkactieprogramma's worden de speerpunten vertaald in uit te voeren activiteiten. Zo is 'ontmoeten' een speerpunt maar is de klank en kleur die bijvoorbeeld de wijk Presikhaaf het geeft 'de Overkant'.

Burgerparticipatie
Met Van Wijken Weten is tevens een belangrijke stap gezet in de mogelijkheden die Arnhemse inwoners hebben om invloed te hebben op gemeentelijk beleid en te participeren in de uitvoering. De wijkteams Leefomgeving hebben inmiddels samen met inwoners en partners talloze activiteiten uitgevoerd en ondersteund en gaan daar de komende jaren mee door. De ervaring die is opgedaan met burgerparticipatie wordt momenteel uitgewerkt naar praktische handvatten. Waar eerst vooral vrij besteedbare middelen werden aangewend om tot nieuwe activiteiten te komen, wordt de komende tijd in overleg met de inwoner veel meer ge werkt met bestaande budgetten, zonder dat telkens nieuw geld nodig is. Wat doen we wel en wat niet meer? Deze wijze van werken doet een sterk appel op het zelf organiserend vermogen van de Arnhemmer.
Fonds burgerkracht is ook de komende tijd nog een uitstekend instrument om hierop te oefenen.
Van Wijken Weten is bovendien de Arnhemse invulling van het Right to Challenge, onder andere, omdat inwoners kunnen opteren voor het uitvoeren van activiteiten die tot dan toe voorbehouden waren aan de gemeente.

Afspraken Coalitieakkoord
Een groot aantal van de afspraken uit het Coalitieakkoord zijn van invloed op de wijken. De wijken dragen bij aan het realiseren van de afspraken. Een groot aantal van deze afspraken zijn in deze MJPB in de stedelijke programma's opgenomen.
Een afspraak gaat om een werkwijze die door alle wijkteams Leefomgeving wordt opgepakt. Wanneer de gemeente Vastgoed verkoopt , dan maakt zij dit eerst kenbaar aan de wijk. De wijk bekijkt of vastgoed wordt ingezet of verkocht voor maatschappelijke doeleinden of voor initiatieven van bewoners.

Evaluatie
Van Wijken Weten heeft van Raad en College een driejarige experimenteerperiode gekregen. Op 31 december 2019 loopt deze periode af. De resultaten van de evaluatie die dan gaat plaatsvinden (eigenlijk meer een voortgangsverantwoording) worden gebruikt om met nog meer kracht en kwaliteit, samen met onze inwoners de toekomst aan te gaan. Aan het eind van het nieuwe begrotingsjaar wordt een start gemaakt met die evaluatie.