Geamendeerde begroting 2019-2022

Afkortingenlijst

A .

 • APPA – Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
 • APV – Algemene Plaatselijke Verordening
 • AR – Algemene Reserve
 • ASV – Algemene Subsidieverordening Arnhem
 • AU – Algemene uitkering (gemeentefonds)
 • AWB – Algemene Wet bestuursrecht
 • AWBZ – Algemene Wet bijzondere ziektekosten

B .

 • B&W – Burgemeester & Wethouders
 • BBV – Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
 • BGB – Buiten Gewoon Beter
 • BGD – Buiten Gewoon Doorgaan
 • BNG – Bank Nederlandse Gemeenten
 • Boom – Budgetondersteuning op Maat
 • BR – Bestemmingsreserve
 • BUIG – Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
 • BV – Besloten Vennootschap
 • BVO - Bedrijfsvoeringsorganisatie

C .

 • CAO – Collectieve arbeidsovereenkomst
 • CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek
 • COELO – Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
 • CROW – Netwerk waar gemeentelijke professionals kennis etc uitwisselen over openbare ruimten
 • CSA – Centrum, Spijkerkwartier en het Arnhemse Broek
 • CPB – Centraal Plan Bureau

D.

 • DB – Dagelijks Bestuur
 • DU – Decentralisatie Uitkering
 • DVO – Dienstverleningsovereenkomst

E.

 • EV – Eigen Vermogen
 • EMT – Energie en Milieu Technologie
 • EN – Europese Norm
 • EMU – Economische en Monetaire Unie
 • EU – Europese Unie
 • EZ – Economische zaken

F.

 • FIDO – Financiering Decentrale Overheden
 • FJP – Financiële Jaarrapportage Projecten
 • FTE – fulltime-equivalent (formatieplaats)

G.

 • GO – Georganiseerd Overleg
 • GR – Gemeenschappelijke Regeling
 • GRP – Gemeentelijk Rioleringsplan

H.

 • HHT - Huishoudelijkehulp toelage

I .

 • IPB - Interbestuurlijk programma
 • ICT – Informatie- en communicatietechnologie
 • IKB - Individueel keuzebudget
 • IKC – Integrale Kindcentra
 •  

J .

 • JGZ – Jeugdgezondheidszorg
 • JOGG – Jongeren Op Gezond Gewicht

K.

 • KVO-keurmerk – Keurmerk Veilig Ondernemen

M .

 • MBO – Middelbaar beroepsonderwijs
 • MFC – Multi Functioneel Centrum
 • Ministerie OCW – Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van BZK – Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • MIP –  Meerjareninvesteringsplan
 • MJPB – Meerjarenprogrammabegroting
 • MDP - Meldpunt discriminatie en pesten
 • MSSA – Musis Sacrum-Schouwburg Arnhem

N.

 • NEN Nederlandse Norm
 • NV Naamloze Vennootschap

O.

 • OAT – Ondergronds Afval Transport
 • ODRA – Omgevingsdienst Regio Arnhem
 • OCW – Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap
 • OGGz – Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • OR – Openbare Ruimte
 • OV – Openbaar Vervoer
 • OVA- Overheidsbijdrage arbeidskostenontwikkeling
 • OVL – Openbare verlichting
 • OZB – Onroerend Zaak Belasting

P.

 • P&O – Personeel & Organisatie
 • PBA - Platform Binnenstad Arnhem
 • PHB – Presikhaaf bedrijven
 • PMD - plastic-, metaalverpakkingen en drankenkartons
 • PO – primair onderwijs

R.

 • RES - Regionale energiestrategie
 • RIEC – Regionaal Informatie en Expertise Centrum
 • RKV – Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg
 • RMC – Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
 • ROC – regionaal opleidingscentrum
 • RPW - Regionaal Programma Werklocaties

S .

 • Slak – Stichting Leniging Ateliernood Kunstenaars
 • SO – speciaal onderwijs
 • SW – Sociale Werkvoorziening
 • SWT - Sociale wijkteams
 • SWOA – Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
 • SZW – Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T .

U.

 • UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

V .

 • VGGM – Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
 • VMBO – Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 • VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • VO – Voortgezet Onderwijs
 • VRI – Verkeersregeling installatie
 • VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • Vsv – Voortijdig schoolverlaten
 • VV - Vreemd vermogen
 • VVE – Voor- en vroegschoolse educatie
 • VWO – Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
 • VWS – Volksgezondheid welzijn en sport

W.

 • Wabo – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wbb – Wet bodembescherming
 • Wet hof – Wet houdbare overheidsfinanciën
 • Wga - Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening
 • WGR – Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Wgs - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wlz - Wet langdurige zorg
 • Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WOZ – Wet waardering onroerende zaken
 • Wpg – Wet publieke gezondheid
 • WPO – Wet op het primair onderwijs
 • Wsnp – Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Wsp - Werkgeversservicepunt
 • Wsw – Wet sociale werkvoorziening
 • WSW - Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 • WVO – Wet op het voortgezet onderwijs
 • WWB – Wet werk en bijstand
 • Wwnv – Wet werken naar vermogen

Z.

Zzp - zelfstandige zonder personeel;