Geamendeerde begroting 2019-2022

Hoofdlijnen van beleid

'Arnhem is een groene, levendige, ondernemende en inclusieve stad.' Zo begint het Coalitieakkoord 2018-2022. De koers in dit akkoord is richtinggevend voor deze meerjarenprogrammabegroting 2019-2022.
Deze koers is in vier onderwerpen samengevat:

  • Meedoen in een socialer Arnhem: werkgelegenheid; overheid, onderwijs en ondernemers; zorg en welzijn; armoede en schulden; inclusie.
  • Wonen in een duurzamer Arnhem: duurzaamheid en klimaatbestendig; wonen; groen en ruimtelijke ontwikkeling.
  • Genieten van een nog mooier Arnhem: levendige en leefbare wijken; veiligheid; vitale lokale en regionale economie; bereikbare en aantrekkelijke stad; cultuur en toerisme.
  • Open en verantwoord besturen: Samenwerking met burgers en organisaties; gemeentefinanciën en belastingen.

Financieel gezien heeft de in gang gezette trend van economische verbetering doorgezet. De financiële effecten van het Regeerakkoord "vertrouwen in de toekomst" hebben voor Arnhem geresulteerd in ruimte om de stad nog mooier te maken. Er wordt een verdere invulling gegeven aan de voornemens uit het Coalitieakkoord.