Geamendeerde begroting 2019-2022

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Wat willen we bereiken

Integrale leefbaarheidsaanpak
De leefbaarheid, kwaliteit en beleving van de leefomgeving staan in een aantal buurten en straten onder druk. Verschillende factoren beïnvloeden deze leefbaarheidsbeleving. Groot stedelijke dynamiek en maatschappelijke thema's en vraagstukken zijn van invloed op de leefomgeving in de wijken. Om deze doelstelling te bereiken, wordt ingezet op:

 • versterking samenwerking met de sociale wijkteams (SWT) door projectmatige aanpak (van individueel naar algemeen/preventief);
 • versterken van het formele en informele netwerk met betrokken partners en bewoners;
 • meer ogen en oren op straat (inclusieve samenleving) en iedereen is welkom;
 • vergroten van de ruimtelijke en belevingskwaliteit en balans in dynamiek;
 • wonen voor kwetsbare jongeren/ 2e kanswoningen/ magic mix;
 • versterken van de samenredzaamheid in de leefomgeving door inzet van een ervaringsdeskundige;
 • integraal preventieve aanpak overlast verwarde personen.
 • inzet op participatie van verschillende doelgroepen.

Integrale aanpak armoede en kwetsbare jongvolwassenen
In het Arnhemse Broek groeien verhoudingsgewijs meer kinderen in armoede op en starten zo met een achterstand in de samenleving. Sturing op een integrale en maatwerk gezinsaanpak kunnen voor een verandering zorgen en een positief toekomstperspectief bieden.  
In CSA worden de groep kwetsbare jongeren en jongvolwassenen herkend die zelfstandig wonen en leven in de stad. Kwaliteit van woonruimte en gezamenlijke woonvoorziening ontbreken in het Arnhemse woonaanbod.
Kenmerkend voor deze groepen is de schuldenproblematiek en het perspectief op werk en toekomst. Deze doelstelling heeft een relatie met:
Het aangenomen amendement (MJPB 2018-2021). Geld voor kinderen in armoede
De extra middelen (totaal € 1,1 miljoen) voor het 'voorkomen van achterstanden bij kinderen in armoede op het gebied van onderwijs en gezondheid' in te zetten door het zorg dragen voor voorzieningen in natura, zodat alle kinderen kunnen meedoen op school, aan sport, aan cultuur en sociale activiteiten. Dit te doen in samenwerking met hiervoor relevante fondsen en stichtingen.

Om deze doelstelling te bereiken, wordt ingezet op:

 • versterking samenwerking SWT door projectmatige aanpak (van individueel naar algemeen/preventief);
 • inzet op doorontwikkeling Thialf;
 • uitvoering Project 'Fort' in het  Arnhemse Broek en doorrol naar Spijkerkwartier;
 • integraal toolkit Sport en gezondheid, cultuur en Werk (Scalabor);
 • vroegtijdige aanpak schuldenproblematiek jongeren;
 • perspectief op werk;
 • nadere verkenning van aard en omvang om wijk/buurtspecifieke interventies in te zetten;
 • interventies richten op positief perspectief op wonen, werken en leven;
 • wonen voor kwetsbare jongeren/ 2de kanswoningen/ magic mix;
 • in samenspraak met basisonderwijs in het Arnhems broek, komen tot een doorgaande schoollijn;
 • Vroeg erop af.

Sociaal maatschappelijk ontmoeten en samenleven in de wijk
Behouden en versterken van ontmoetingsplekken en aanleidingen die laagdrempelig zijn om de sociale samenhang en betrokkenheid in en met de wijk te vergroten. Voorop staat dat meer fysieke ontmoetingsplekken niet garant staan voor meer ontmoeting. De huidige plekken in de wijk voor ontmoeting worden ondersteund en blijven bestaan en worden waar nodig geadopteerd door de wijk. Om deze doelstelling te bereiken, vindt inzet plaats op:

 • meer buurt community's ontstaan en zijn zichtbaarder in de wijk;
 • versterken en het verbinden van kwaliteiten en waarden in de wijk;
 • onzichtbaar wordt zichtbaar (alles wordt zichtbaar alleen verbinding is nodig);
 • versterken van bestaande wijkinitiatieven;
 • op basis van behoefte (door)ontwikkelen van ontmoetingsplekken en activiteiten in de wijk;
 • de dialoog faciliteren als er op samenleven spanning zit;
 • samen met bewoners de onderlinge zelfredzaamheid vergroten (vitale buurtjes).

Integrale duurzaamheidsaanpak
De circulaire wijkeconomie houdt in dat de sociale en economische waarden in de wijk ten goede komen aan de wijk in een cyclisch proces en daarmee duurzaam zijn. In alle wijken is dit aan de orde, vooral in het Spijkerkwartier en delen van het Centrum wordt hier actief invulling aan gegeven. Onder andere de het buurtgroenbedrijf en de uitvoering van het Parkeerplan in het Spijkerkwartier die beide naast financiële opbrengsten onderzoekt wat de maatschappelijke waarde is voor een wijk, maar ook ontwikkeling Coehoorn leveren een bijdrage aan de opgave. In alle wijken zijn tal van initiatieven die een bijdrage leveren aan de wijkeconomie en duurzaamheidsambitie van de wijk. Om deze doelstelling te bereiken, wordt ingezet op:

 • ontwikkeling Coehoorngebied, vergroening binnenstad, eilandje Urk en de Melkfabriek;
 • de blauwe wijkeconomie om duurzaamheid, participatie en activerend werk in de wijken bevorderen;
 • bevorderen groen in versteende wijken om te komen tot gezonde wijken en sociale cohesie;
 • circulaire wijkeconomie mogelijk maken door flexibele regelgeving en inzet van middelen.

Verschuiving van het specialistische (individuele) naar het collectieve (algemene) domein  
Gezamenlijk zijn de teams Leefomgeving en de sociale wijkteams verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke inzet van de beschikbare instrumenten, waarbij het streven is om verschuivingen te realiseren van het gespecialiseerde (individuele) naar het collectieve (algemene) domein. Om deze doelstelling te bereiken, wordt ingezet op:

 • de zelfredzame inwoner in de zelfredzame (zelforganiserende) wijk;
 • uitvoering transformatie agenda.

Voor meer achtergrondinformatie van het wijkprogramma wordt verwezen naar de bijlage van de Perspectiefnota 2018-2021.

Bovenstaande is verder uitgewerkt in het wijkactieprogramma van deze wijk.

PrestatiedoelenGekoppeld met Veranderopgaven
Verbeteren leefbaarheid kwetsbare inwoners
Participatie en wonen gericht op kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
Ontmoeten in de wijk versterken
Verbeteren leefklimaat / duurzaamheid
Afschalen specialistische zorg naar voorliggende voorziening
Minder kinderen die opgroeien in armoede