Geamendeerde begroting 2019-2022

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Toelichting financiële mutaties

Toelichting mutaties 2019 t.o.v. 2018 (t/m Raad 3 juli 2018)

Bedrag

Bedragen x € 1.000

Lasten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Maatwerkvervoer (CA-fb)

-38

- Schulden signaleren en voorkomen (CA-1.5)

-31

- Armoedebudget op peil brengen (CA-1.7)

-60

- Bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing terugdraaien (CA-1.9)

-114

- Straatparkeren (CA-fb)

-70

- MJPB 2019-2022 geactualiseerd onderwijsachterstandenbeleid

-90

- MJPB 2019-2022 nominale indexatie deel DRAN

-8

- MJPB 2019-2022 nominale indexatie deel zorg in natura

-452

- MJPB 2019-2022 nominale indexatie deel PGB

-21

- MJPB 2019-2022 Ontwikkeling kapitaallasten MIP

-59

Bestaand beleid

- 2018 Incidenteel BGB Spijkerkwartier (gefinancierd uit onttrekking BR)

1.000

- BGB overig

142

- Correctie afvalstoffenheffing als gevolg van uitstel invoering Diftar

118

- Overig

-219

Baten

Bestedings- en bezuiningsvoorstellen

- Sociale Bank Gelderland Centraal (CA-fb)

-53

- MJPB 2019-2022 Algemene Uitkering Abonnementstarief WMO

-167

- MJPB 2019-2022 geactualiseerd onderwijsachterstandenbeleid

10

- MJPB 2019-2022 overgang RBL naar MGR

-19

Bestaand beleid

- Parkeeropbrengsten Spijkerkwartier

300

- Straatparkeren

183

- Overig

-34

Totaal mutaties van baten en lasten

318