Geamendeerde begroting 2019-2022

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Wat mag het kosten

Overzicht Lasten en Baten

Bedragen x € 1000,  bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig

Rekening

Begroting 2018

Begroting

Meerjarenraming

2017

Geamendeerd

Juli

2019

2020

2021

2022

Middelen

Lasten

-32.448

-35.662

-33.280

-33.182

-33.024

-32.675

-32.651

Baten

9.363

10.061

9.262

9.482

9.452

9.408

9.376

Saldo lasten en baten

-23.085

-25.602

-24.019

-23.700

-23.700

-23.700

-23.700

Gerealiseerd resultaat

-23.085

-25.602

-24.019

-23.700

-23.572

-23.267

-23.275

Uit welke programma's komt het budget

Overzicht Lasten per Taakveld

Lasten per taakveld

€ 32.923

100,0 %

Bedragen x € 1000,  bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig

Rekening

Begroting 2018

Begroting

Meerjarenraming

2017

Geamendeerd

Juli

2019

2020

2021

2022

Middelen

Overhead

0

0

0

0

0

0

0

Openbare orde en Veiligheid

-174

-218

-218

-210

-222

-222

-222

Verkeer en vervoer

-3.035

-3.990

-2.886

-1.817

-1.815

-1.813

-1.811

Parkeren

-2.490

-2.501

-2.636

-2.978

-2.959

-2.940

-2.920

Arnhem promotie

-1

0

0

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting

0

-25

-14

-14

-14

-14

-14

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.014

-1.272

-1.228

-1.345

-1.338

-1.338

-1.338

Sportbeleid en activering

-390

-407

-408

-406

-406

-406

-406

Sportaccommodaties

-125

-77

-110

-106

-106

-105

-105

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

-81

-82

-82

-82

-82

-82

-82

Openbaar groen en (openlucht) recrea

-194

-337

-465

-395

-342

-342

-342

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.219

-1.443

-1.428

-1.383

-1.348

-1.348

-1.348

Wijkteams

-1.753

-85

-1.612

-1.612

-1.612

-1.612

-1.612

Inkomensregelingen

-1.491

-1.843

-1.560

-1.627

-1.627

-1.627

-1.627

Begeleide participatie

-523

-481

-481

-518

-518

-518

-518

Arbeidsparticipatie

-2.408

-2.439

-1.498

-1.441

-1.441

-1.439

-1.439

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-276

-658

-577

-576

-576

-576

-576

Maatwerkdienstverlening volwassenen

-5.737

-5.653

-4.986

-5.231

-5.215

-5.199

-5.199

Maatwerkdienstverlening jeugd

-3.133

-4.644

-3.565

-3.612

-3.602

-3.322

-3.322

Geescaleerde zorg volwassenen

-6.996

-8.309

-8.309

-8.540

-8.511

-8.483

-8.483

Geescaleerde zorg jeugd

-539

-412

-412

-424

-424

-424

-424

Volksgezondheid

-54

-50

-55

-55

-55

-55

-55

Riolering

17

0

0

0

0

0

0

Afval

-755

-679

-679

-742

-741

-740

-739

Milieubeheer

-78

-56

-68

-68

-68

-68

-68

Totaal

-32.448

-35.662

-33.280

-33.182

-33.024

-32.675

-32.651