Geamendeerde begroting 2019-2022

Financiële Staten

Mutaties Mei-Circulaire

Overzicht (mutaties in) decentralisatie- en integratie-uitkeringen gemeentefonds
(voor 2018-2022 en/of incidenteel voor 2018)

Decentralisatie-Uitkeringen (DU)

DU Schulden en Armoede

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Voor Arnhem € 350.000 in 2018 en € 290.000 voor 2019 en 2020. Er zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt met de VNG over de inzet van deze middelen. Met deze middelen wordt de aanwezig taakstelling op Armoede/beschermingsbewind in de jaren 2019 en 2020 ingevuld.

DU Armoedebestrijding kinderen

De huidige decentralisatie-uitkering is geactualiseerd op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met kans op armoede. Dit betekent voor Arnhem een verhoging vanaf 2019 met circa € 70.000.

DU Bodemsanering

Voor de uitvoering van onze bodemtaken ontvangen we van het Rijk een Decentralisatie Uitkering Bodem (DUB). Het Bodemconvenant 2016-2020 biedt de mogelijkheid om een aanvulling aan te vragen voor de periodes 2016-2017 en 2018-2020. In 2016 ontvingen we Aanvullend Bodembudget voor 2016-2017. Ook voor de periode 2018-2020 hebben we een aanvraag gedaan en is € 1.021.697 toegekend. Het aanvullend budget is bedoeld voor de uitvoering van bodemonderzoek en -sanering in 2018 t/m 2020 op beheer- en ontwikkellocaties in Arnhem, die niet uit de huidige DUB gefinancierd kunnen worden.
Om het Aanvullende Bodembudget ook daadwerkelijk in te kunnen zetten, is het noodzakelijk het Aanvullende Bodembudget toe te kennen aan het beleidsveld Bodem & Ondergrond (programma R7). Dit in verlengde van de afspraken over de DUB 2016-2020. Door de inzet te regelen via het beleidsveld Bodem&Ondergrond kunnen sanering en uitvoering goed op elkaar worden afgestemd en wordt stagnatie van projecten voorkomen. In totaal bedraagt het Aanvullend Bodembudget 2018-2020 € 1.021.697. Dit wordt uitgekeerd in 2018, 2019 en 2020.

DU Interreg V

Er is een bedrag van € 266.850 toegekend aan Arnhem voor 2018. Dit bestaat uit € 23.750 en
€ 243.100, beide bedragen zijn toekend voor het Europese project Clean Mobil Energy.
Op 20 september 2016 heeft het college de raad geïnformeerd over het besluit om deel te nemen aan het Europese project Clean Mobil Energy (CME). De door de gemeente Arnhem aangevraagde rijksbijdrage is toegekend.
Het CME project draagt bij aan het onderdeel 'opwekken en besparen' van het project New Energy made in Arnhem. De inbreng van Arnhem richt zich op de ontwikkeling van lokale productie van duurzame energie, opslag daarvan en gebruik in o.a. elektrische voertuigen.
Het voorstel om deze middelen toe te voegen aan het beleidsveld is in een afzonderlijk raadsvoorstel reeds aan de raad voorgelegd.

Suppletie-uitkering Bommenregeling

Een aantal gemeenten, waaronder Arnhem ontvangt in 2018 een uitkering voor de kosten die gemaakt zijn voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor zijn vanuit de gemeente aanvragen voor ingediend. Bij deze meicirculaire wordt een bedrag van € 159.000 aan Arnhem toegekend. In de MJPB 2019-2022 is deze bijdrage overgeheveld naar het beleidsveld, conform het raadsvoorstel van mei 2017.

DU Aanpak Jihadisme

Arnhem ontvangt in 2018 middelen voor de lokale aanpak van radicalisering en jihadisme. Met een afzonderlijke raadsvoorstel zijn deze middelen reeds overgeheveld naar het beleidsveld.  

DU Matchen op werk (Arbeidsmarkt Periodieke Ketenanalyse)

Het ministerie SZW heeft half april 2018 onze aanvraag voor het uitvoeren van een Arbeidsmarkt  Periodieke Ketenanalyse ( APK) gehonoreerd en € 110.000 beschikbaar gesteld voor de arbeidsregio Midden Gelderland. Het doel is het invoeren van een continu verbeterproces in de gehele keten van arbeidsontwikkeling (bij gemeenten, UWV, onderwijs en het nieuwe arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor) tot en met bemiddeling (bij WSP). In het najaar 2018 zal de eerste APK plaatsvinden, in het voorjaar 2019 de tweede. In deze MJPB zijn deze regionale middelen toegevoegd aan programma R6 Participatie.

DU Verhoogde Asielinstroom

Op basis van de realisatie van geplaatste vergunningshouders over de maanden november en december 2017 worden middelen toegekend in 2018. Voor Arnhem gaat het om € 133.000.

DU Maatschappelijke begeleiding

In het kader van de DU Maatschappelijke begeleiding ontvangen we middelen voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Voor Arnhem geldt een beperkt bedrag van € 7.100. Gemeenten ontvangen per gehuisveste statushouder een bedrag 2370 en moeten daarvoor taken uitvoeren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Voor de uitvoering heeft Vluchtelingenwerk de opdracht namens de gemeente en dus is het geld al min of meer bestemd. Tot 30 september werd dit bedrag door COA rechtstreeks aan de gemeente overgemaakt  maar vanaf 1 oktober is daar dus de wijziging in gekomen. In de septembercirculaire volgen de middelen van de huidige instroom en het is gerelateerd aan het aantal gehuisveste statushouders van 18+.

DU Vrouwenopvang

Uitbreiding taken Veilig thuis (uit de maartcirculaire): Met de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de taak van Veilig Thuis verder geïntensiveerd. Voor de hiermee samenhangende kosten is in het Interbestuurlijk programma-akkoord tussen VNG en Rijk (in het IBP) afgesproken dat gemeenten deze kosten zelf uit het gemeentefonds zullen dekken. Vanuit de algemene uitkering Gemeentefonds worden middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DuVO), zodat het geld terechtkomt bij de (centrum)gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Veilig Thuis maakt hier onderdeel van uit. Arnhem is in deze zowel één van de verantwoordelijke centrumgemeenten voor de regio Gelderland-Midden alsook de regio Noord-Oost Gelderland. Op basis van voorlopige kostenramingen wordt ingeschat dat de extra Duvo-middelen hiervoor ook nodig zijn. De actualisatie van de maatstaven uit de meicirculaire worden opgevangen binnen de algemene middelen.

DU LHBT-emancipatiebeleid

Arnhem maakt deel uit van de Regenboogsteden en ontvangt voor de verlenging van de samenwerking op LHBTI-beleid € 20.000 in 2018. In de MJPB 2019-2022 zijn deze middelen naar het beleidsveld overgeheveld, omdat er een toezegging onder ligt om dit geld te besteden aan diverse activiteiten ter ondersteuning van de integratie van LHBTI-ers met name transgenders.

DU Referendum

Gemeenten ontvangen in totaal € 8 miljoen voor het organiseren van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat is gehouden op 21 maart jl. Arnhem krijgt
€ 55.000. Deze middelen worden naar het beleidsveld (Burgerzaken) overgeheveld en zijn nodig om de extra kosten (drukwerk en personeel) als gevolg van het referendum te kunnen dekken.

DU Basisregistratie Personen (centralisering inschrijving vergunninghouders)

Vanwege de sluiting van de BRP-straat op Schiphol en in Noordenveld alsmede een andere taakverdeling tussen de overige BRP-straten wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering gewijzigd. Arnhem ontvangt vanaf 2018 € 685.985. De extra middelen zijn nodig voor de financiering van onze BRP-straat in Zevenaar, waarbij drie ontwikkelingen relevant zijn:
1. Een wetswijziging per 1-9-2017, waardoor asielzoekers eerder ingeschreven worden in de BRP en de potentiële doelgroep groter is geworden;
2. Sluiting van 2 van de BRP-straten in 2017, waardoor nieuwe asielzoekers over minder BRP-straten verdeeld moeten worden;
3. Te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van de asielinstroom.

Integratie Uitkeringen (IU)

IU Sociaal Domein

De IU Sociaal domein wordt vanaf 2019 voor een groot deel overgeheveld naar de algemene uitkering in het gemeentefonds en houdt daarmee op te bestaan. De niet-integreerbare onderdelen worden vanaf 2019 ondergebracht in drie afzonderlijke nieuwe integratie-uitkeringen, namelijk:
- IU Voogdij/18+
- IU Beschermd Wonen
- IU Participatie