Geamendeerde begroting 2019-2022

Financiële Staten

Geprognosticeerde Balans

Geprognosticeerde balans 2019

Activa

Passiva

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

Bedragen x € 1000

Bedragen x € 1000

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa:

Algemene reserve

37.872

30.369

Investeringen met een economisch nut

643.277

681.580

Bestemmingsreserves

100.789

104.347

Financiële vaste activa

93.395

87.964

Immateriële vaste activa

9.407

8.707

Voorzieningen

12.578

13.371

Leningen

669.402

707.978

Obligo's

2.600

2.600

Vlottende activa

Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen

3.400

3.400

Voorraden

326

326

Liquide middelen

0

Overlopende activa

1.000

1.000

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

58.425

55.518

OHW=grex -VZ grex

Geprognosticeerde balans 2020

Activa

Passiva

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2020

Bedragen x € 1000

Bedragen x € 1000

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa:

Algemene reserve

30.369

30.052

Investeringen met een economisch nut

681.580

703.431

Bestemmingsreserves

104.347

104.974

Financiële vaste activa

87.964

82.636

Immateriële vaste activa

8.707

8.007

Voorzieningen

13.371

14.169

Leningen

707.978

712.336

Obligo's

2.600

2.600

Vlottende activa

Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen

3.400

3.400

Voorraden

326

326

Liquide middelen

0

Overlopende activa

1.000

1.000

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

55.518

55.450

OHW=grex -VZ grex

Geprognosticeerde balans 2021

Activa

Passiva

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2021

Bedragen x € 1000

Bedragen x € 1000

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa:

Algemene reserve

30.052

34.311

Investeringen met een economisch nut

703.431

712.043

Bestemmingsreserves

104.974

110.400

Financiële vaste activa

82.636

77.326

Immateriële vaste activa

8.007

7.307

Voorzieningen

14.169

14.867

Leningen

712.336

690.474

Obligo's

2.600

2.600

Vlottende activa

Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen

3.400

3.400

Voorraden

326

326

Liquide middelen

0

Overlopende activa

1.000

1.000

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

55.450

55.551

OHW=grex -VZ grex

Geprognosticeerde balans 2022

Activa

Passiva

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2021

31-12-2022

Bedragen x € 1000

Bedragen x € 1000

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa:

Algemene reserve

34.311

38.698

Investeringen met een economisch nut

712.043

703.624

Bestemmingsreserves

110.400

113.779

Financiële vaste activa

77.326

72.102

Immateriële vaste activa

8.007

6.607

Voorzieningen

14.867

15.565

Leningen

690.474

685.403

Obligo's

2.600

2.600

Vlottende activa

Vooruitontvangen erfpacht en waarborgsommen

3.400

3.400

Voorraden

326

326

Liquide middelen

0

Overlopende activa

1.000

1.000

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

55.551

55.654

OHW=grex -VZ grex