Geamendeerde begroting 2019-2022

Financiële Staten

Overzicht geraamde incidentele Baten en Lasten

Progr.

Incidentele lasten en baten

2019

2020

2021

2022

Bedragen x € 1.000

Incidentele lasten

div

Afschrijvingslasten extra investeringen duurzaamheid vastgoed

-22

-56

-75

-75

div

Besparing op energiekosten vanaf 2019

14

35

47

47

div

Business Case De Connectie (collegenota 7 maart 2017)

-

-

2.300

2.300

R.00

Borgen en verstevigen regionale samenwerking, Mobiliteit, Duurzaamheid, Economie en Wonen

-343

-

-

-

R.02

Invasieve exoten

-333

-333

-333

-

R.02

Baggeren havens, Defensiehaven

-500

-

-

-

R.02

Jaarlijks budget autobereikbaarheid

-700

-700

-700

-700

R.03

Mogelijk maken markt langs Jansbeek

-250

-

-

-

R.05

MJPB 2019-2022, amendement 18A38G "Groen vertrouwen Huijgenslaan" Het planten van de zilveresdoorns langs de Huijgenslaan, opnieuw aan de bewoners voor te leggen en indien zij bij meerderheid kiezen voor het vervangen van de huidige zomereiken, de kosten tot € 70.000 te betalen uit het Groenfonds

-70

R.06

Dotatie aan reserve voor Individuele studietoeslag

-535

-

-

-

R.06

Werk-Investeringsfonds (voeding nieuwe BR)

-2.500

-

-

-

R.07

Doorgeven middelen bodem aan beleidsveld

-255

-383

-

-

R.08

Niet-grondexploitatieprojecten

-597

-597

-

-

R.08

Overhevelen naar beleidsveld middelen Bodemsanering

-96

-89

-

-

R.08

Frictiekosten bij invulling taakstelling ODRA

-17

-

-

-

R.08

Nog in te vullen taakstelling op verkoop Vastgoed: Aframen bestaande stelpost

-

-700

-700

-

R.08

Opbrengst verkoop Vastgoed (2021 250 t.l.v. de algemene middelen)

700

450

-

R.08

Dotatie aan BR Zuidelijke Binnenstad

-

-

-1.780

-

R.09

Frictiekosten afbouw overhead

-202

-

-

-

R.09

Frictie uit verzelfstandiging MSSA

-175

-

-

-

R.09

Actualisatie frictiekosten (minder frictiekosten dan in MJPB 2017 begroot)

202

-

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve rampenoefening

-5

-5

-5

-5

R.09

Dotatie aan algemene reserve ingroei vermogenspositie MJPB 2013-2016

7

7

7

7

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2014

-44

-

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve verzelfstandiging MSSA

-40

-40

-40

-40

R.09

Dotatie aan algemene reserve MJPB 2016-2019

-3.385

-3.385

-3.385

-3.385

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2015

20

-

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2016

-

715

715

R.09

Dotatie aan algemene reserve verzamelbesluit 1-2016

-135

-135

-135

-135

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie divers

-5

-1

41

41

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 2 2017

-16

-15

-15

-15

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 3 2017

-350

-350

-350

-350

R.09

Dotatie aan algemene reserve MJPB 2017-2020

-361

-

-861

-861

R.09

Dotatie aan Br taakmutaties overloop/gemeentefonds

-290

-290

R.09

Dotatie aan algemene reserve resultaat MJPB 2018-2021

-719

-1.285

-4.390

-4.390

R.09

GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort (5)

-28

-28

-146

-146

R.09

Taakstelling huisvesting

-

-600

-600

-600

R.09

Invulling door aanpassing huurcontract Stadskantoor

-

900

1.800

1.800

R.09

OW072 Toevoeging AR inz transitiebudget

-1.193

-1.718

-

-

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2017

-298

-149

122

-

R.09

Vanaf 2019 reservering voor aflossen schulden in BR Kapitaallasten

-7.796

-6.506

-5.098

-5.098

R.09

Parkeertarieven en legestarieven stijgen niet

-225

-225

-225

-225

R.09

Kasschuif ivm sluitend maken MJPB 2019-2021

-441

-397

-1.374

-1.527

Incidentele baten

div

Vastgoed incidenteel potentiele verkoop € 1,4 mln.

-

700

700

-

R.00

MJPB 2018-2021 Amendement 17A31: Terugdraaien taakstelling bij Raad

21

21

21

21

R.01

MJPB 2018-2021 Amendement 17A32: De overlast te lijf; meer handhavers in de openbare ruimte

200

300

300

300

R.01

Borgen en verstevigen regionale samenwerking, Mobiliteit, Duurzaamheid, Economie en Wonen

48

-

-

-

R.02

Niet indexeren parkeertarieven deels t.l.v. de BR bereikbaarheidsfonds

100

100

100

100

R.02

Extra opbrengsten autobereikbaarheid

100

100

100

100

R.03

MJPB 2018-2021 Amendement 17A49: Extra middelen accountmanager

100

100

100

100

R.04

MJPB 2018-2021 Amendement 17A35: Coördinator Laaggeletterdheid

75

-

-

-

R.05

MJPB 2018-2021 Amendement 17A43: Duurzaamheid 3. Groenfonds

50

50

50

50

R.05

Ontrekking aan BR evenementen

20

15

R.05

Onttrekking aan BR Groenfonds: Amendement 18A38G "Groen vertrouwen Huijgenslaan" (MJPB 2019-2022)

70

R.06

MJPB 2018-2021 Amendement 17A50: Schulden voorkomen

100

100

-

-

R.06

Ontrekking aan BR Burgerinitiatieven sociaal domein

472

-

-

-

R.07

Dekking door inzet reservering budget vergroening elektriciteit en gas 2016-2018

10

-

-

-

R.07

GRP: Vrijval van kapitaallasten

-

207

-

-

R.07

GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort

98

-

-

-

R.07

MJPB 2018-2021 uitstellen diftar

155

385

-

-

R.07

Ontrekking aan BR Energy made in Arnhem

10

-

-

-

R.08

Niet-grondexploitatie

241

241

-

-

R.08

Dekking frictiekosten invulling taakstelling ODRA uit vrijval programmakosten Wabo 2016 (reserveren)

17

-

-

-

R.08

Ontrekking aan BR vastgoed

5

5

R.09

Bijdrage in GF voor individuele studietoeslag

535

-

-

-

R.09

Verkoop bezit (vastgoed, 4 jaar incidenteel)

1.000

-

-

-

R.09

Onttrekking BR taakmutaties GF-overloop

974

782

-

-

R.09

Onvoorzien

272

-

-

-

R.09

Bodensamering, incidentele uitkering in GF

96

89

-

-

R.09

Dividend BNG

pm

pm

-

-

R.09

Dekking uit bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen af te bouwen overhead

202

-

-

-

R.09

Dekking uit vorming bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen MSSA

175

-

-

-

R.09

Onttrekking aan algemene reserve zomernota 2016-2019

50

50

50

50

R.09

Onttrekking aan algemene reserve PN sluitend maken jaarschijf 2017

-

69

69

69

R.09

Minder onttrekken aan BR frictiekosten

-202

-

-

-

R.09

Reeds gereserveerd in begroting voor verbeteren vermogenspositie (onttrekking AR)

4.238

3.807

3.807

3.807

R.09

Onttrekking aan algemene reserve MJPB 2019-2022

9.962

3.293

4.822

4.823

Incidentele lasten en baten MJPB 2019-2022

2019

2020

2021

2022

Bedragen x € 1.000

Totaal incidentele lasten

-21.683

-16.345

-14.730

-12.642

Totaal incidentele baten

19.194

10.414

10.119

9.420

Per saldo hogere incidentele baten (+), hogere incidentele lasten (-)

-2.489

-5.931

-4.611

-3.222